Vysluhovanie SVIATOSTÍ
  Krst
TERMÍNY VYSLUHOVANIA SVIATOSTI KRSTU V MESIACOCH JANUÁR AŽ JÚL 2018

07.01.2018 04.03.2018 20.05.2018
14.01.2018 18.03.2018* 03.06.2018
28.01.2018 02.04.2018 17.06.2018
04.02.2018 15.04.2018 01.07.2018
18.02.2018 29.04.2018 15.07.2018

Informácie pre rodičov a krstných rodičov:
 1. O udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa (aspoň jeden z nich) osobne na farskom úrade!!!
 2. Dieťaťu má byť daný krstný rodič, a to buď iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
 3. Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia;
  2. aby dovŕšil šestnásty rok života;
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nesmie byť rozvedený; nesmie žiť vo voľnom zväzku ako druh a družka; ak žije v manželstve, tak musí žiť vo sviatostnom manželstve …);
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca;
  6. pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC kán. 874)
 4. K zápisu na krst sa vyžaduje od rodičov dieťaťa kópia rodného listu dieťaťa a ak niet žiadnej kánonickej prekážky, aby žili vo sviatostnom manželskom zväzku.
 5. Predkrstná príprava je povinná pre rodičov dieťaťa a krstných rodičov a koná sa vždy v sobotu pred krstom o 8:00 hod. na farskom úrade.
 6. Ku sviatosti zmierenia – svätej spovedi – nech rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
 7. Krstná slávnosť sa koná v uvedených termínoch hneď po svätej omši, ktorá sa začína o 10:00 hod. (* o 8:00 hod.) v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku.

Sviatosť zmierenia:
Vysluhovanie sviatosti:
V týždni pred prvým piatkom: štvrtok a piatok 10.00 - 12.00 hod. a od 15.00 hod. Počas ranných a večerných sv. omší
Malý Slavkov: utorok pred prvým piatkom: od 16.30 hod.

Sviatosť manželstva:
TERMÍNY PREDMANŽELSKEJ PRÍPRAVY VO FARNOSTI KEŽMAROK
(vždy v piatok večer o 19.00 hod. na farskom úrade)

VIEROUKA 16.02.2018 09.03.2018 13.04.2018 11.05.2018 08.06.2018 24.08.2018
MORÁLKA 23.02.2018 16.03.2018 20.04.2018 18.05.2018 15.06.2018 31.08.2018
SVIATOSTI 02.03.2018 23.03.2018 27.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 07.09.2018

Príprava pred uzavretím sviatosti manželstva vo farnosti Kežmarok
 1. Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patria, najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy). Vo farnosti Kežmarok je možné dohodnúť si vopred prostredníctvom e-mailu farakezmarok@gmail.com deň a čas stretnutia ohľadom uzavretia manželstva.
 2. K spísaniu sobášnej zápisnice na farskom úrade za prítomnosti oboch snúbencov sa vyžadujú:
  1. platné občianske preukazy snúbencov
  2. krstné listy nie staršie ako 1 mesiac (ak snúbenci boli pokrstení v inej ako našej farnosti)
  3. údaje o svedkoch (kópie ich občianskych preukazov)
 3. Aby sobáš v kostole mal účinky aj pred štátom, je potrebné najneskôr 14 dní pred plánovaným sobášom na Matričnom úrade v Kežmarku vypísať Žiadosť o uzavretie manželstva  a potvrdenú matrikárom ju doručiť na farský úrad.
 4. Pred uzavretím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale aj na manželstvo. Snúbenci ju môžu absolvovať prostredníctvom kurzu (napr. www.domanzelstva.sk, www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava), v inej farnosti (účasť sa dokladuje potvrdením z danej farnosti) alebo v našej farnosti.
 5. Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období.
 6. Sviatosť manželstva sa vo farnosti Kežmarok vysluhuje zvyčajne v sobotu popoludní v Bazilike minor sv. Kríža alebo v Kostole Navštívenia Panny Márie (Mariánsky kostol).
 7. Je potrebné chrániť sobášne obrady pred profanizáciou nevhodnými piesňami a inými prvkami, ktoré neuvádzajú liturgické predpisy.

Pomazanie chorých:
Spoločné: počas pôstneho obdobia v rámci duchovnej obnovy pre seniorov
Individuálne: po osobnom dohovore s kňazom