Sestry Redemptoristky
Kláštor Ježiša Krista Vykupiteľa sveta
Adresa:
Kláštorná 4,060 01 Kežmarok
tel.: 052/452 21 81
e-mail: redemptoristky@stonline.sk, redemptoristky@kezmarok.sk, redemptoristky@redemptoristky.sk
www.redemptoristky.sk
 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa
( Ordo Sanctissimi Redemptoris)
 
„Nezanedbať žiadnu príležitosť k tomu, aby iní zakúsili Božiu lásku.“
Takto by sa dalo zhrnúť poslanie celej našej redemptoristickej rodiny. Redemptoristky majú byť vo svete jasnými a žiarivými svedkami lásky, ktorou nás Boh miluje. Keďže sme kontemplatívnou klauzúrovanou komunitou, chceme ju ohlasovať „z jedného miesta“, a tak byť pre svet živou pamiatkou Krista – ustavičným pripomínaním toho, čo Ježiš urobil pre našu spásu. Naším povolaním je byť láskou, dovoliť Ježišovi, aby nás premieňal v seba- v Lásku, aby všetci poznali a uverili láske, ktorou si ich Boh zamiloval.
 
História:
        Prvá komunita redemptoristiek vznikla 13. mája 1731 roku na sviatok Zoslania Ducha Svätého v Scala v Taliansku. Jej zakladateľkou je sestra Mária Celesta Crostarosa, narodená 31. 10. 1696 v Neapole, ktorá ako novicka v Scala v roku 1725 dostala od Boha zjavenie novej rehole a nových regúl. Vďaka Alfonzovi de Liguori ( neskoršiemu zakladateľovi redemptoristov) sestry prijali novú regulu a 6. augusta si obliekli nové tmavočervené habity. Táto farba habitu je znakom veľkej lásky Boha ku každému človekovi a krvi nášho Vykupiteľa Ježiša Krista. Postupne sa naša rehoľa rozšírila do iných krajov Európy a neskôr do celého sveta. V súčasnosti je na svete 46 komunít sestier redemptoristiek.
        V roku 1989 sa do Poľska vrátili poľské sestry, ktoré boli na formácii v Taliansku a už v roku 1993 vstúpili do Bielska - Bialej prvé tri Slovenky - jedna rímskokatolíčka a dve gréckokatolíčky. Postupne Pán privádzal ďalšie povolania z obidvoch obradov a v Bielsku sme mali spoločnú formáciu. Našej komunite rímskeho obradu Pán vyhliadol miesto v Kežmarku. Vďaka finančnej pomoci našich sestier z Dublinu sme mohli už 17. júla 2005 sláviť posviacku kostola a slávnostne otvoriť náš kláštor. V súčasnosti je nás osem sestier po sľuboch a dve novicky. Rehoľná formácia sa u nás začína ročným postulátom, ktorému predchádza trojmesačná kandidatúra, počas ktorej kandidátka už žije spolu s nami v klauzúre a navzájom sa lepšie spoznávame. Po postuláte nasleduje dvojročný noviciát, ktorý sa končí zložením dočasných sľubov. Nastáva čas juniorátu, ktorý trvá rôzne dlho - avšak najmenej 3 roky od dočasných sľubov. Po ňom sestra juniorka skladá večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.
 
Spiritualita:
V skratke by sa dala zhrnúť do troch rozmerov:
 • neustála kontemplácia:
  Náš život je životom modlitby a dôverného zotrvávania pred Pánom. Všetko je postavené na vzťahu s Ježišom, na tom, do akej miery mu dovoľujeme, aby nás vnútorne premieňal. Sme totiž misionárkami a apoštolkami nie v zaužívanom slova zmysle, ale predovšetkým skrze „vnútorné vyžarovanie Ježišom“, ktoré je ovocím pravého prebývania s Pánom, ovocím modlitby...
 • bratský život v spoločenstve:
  Náš život je životom v spoločenstve, a teda životom vzájomných vzťahov, ktorý si vyžaduje ducha vzájomnej lásky a evanjeliového priateľstva, schopnosť dialógu a otvorenosti na seba navzájom, schopnosť odpustiť... Nechceme tvoriť spoločenstvo nábožných individualistov, ale pravé evanjeliové spoločenstvo...
 • kontemplatívny apoštolát:
  Náš život je životom „ pre iných“. Hoci sme do istej miery ukryté pred svetom, práve preto chceme zaniesť Ježišovu lásku iným: tým, čo sú najbližšie – sestrám v komunite, tým čo žijú v našom okolí a takže všetkým, ktorí prichádzajú do nášho kláštora so svojimi radosťami a trápeniami. Sme tu pre všetkých, aby sme ich vypočuli, navzájom sa zdieľali, povzbudili, podarovali im radosť, úsmev, pochopenie a predovšetkým aby sme im ukázali nádej - Ježiša, ktorý tu na nich čaká a len On môže dať zmysel všetkému čo prežívajú. Spoločne sa s nimi modlíme liturgiu hodín v kaplnke.
   
  Naši bratia a sestry, ktorí hľadajú podmienky k modlitbe, zamysleniu a duchovnej obnove v atmosfére mlčania a sústredenosti, môžu v našich kláštoroch nájsť dom modlitby a pokoja, ktorý potrebujú a taktiež chceme vovádzať ľudí, ktorí k nám prichádzajú do rôznych spôsobov modlitby a duchovného života.
Výber z diela Márie Celesty Crostarosa: Rozhovory duše s Ježišom ( zatiaľ nevydané v slovenčine)
 
Ježiš: „Pamätaj, že v ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní. Dary milujem ako moje bohatstvá v dušiach, ktoré ich obdržali a v ktorých som ich uložil. Ako od mojich pokladníčok od nich žiadam, aby sa o ne verne starali. Nie som jednak menej oslávený v tých, ktorým som neudelil výnimočné milosti a neobdaril ich takými bohatstvami a ktorí ma aj napriek tomu milujú celým srdcom. Som zvelebený v ich pokore, svätej bázni a vo veľkej čistote ich lásky. Žijem v nich ukrytý, s nepredstaviteľným zaľúbením. Všetky duše budú rovnako oslávené v nebi, a to podľa veľkosti svojej lásky, a nie podľa veľkosti darov.
       V nebeskej vlasti sa s úžasom odhalí nádhera týchto duší, ktoré si svet nevážil a nectil tak, ako obdarované duše. V mojom kráľovstve niektoré z nich zasadnú vyššie než tie, čo mali nadprirodzené dary. Mnohé z nich totiž predstihli obdarené duše v láske ku mne a na zemi nedostali náležitú odmenu, česť a ľudskú úctu. Nevesta moja, teraz vidíš, ako sa svet v tejto veci mýli.“
 
Duša: „ Môj milovaný Ženích, ako by sme mohli posúdiť tvoje zámery! Môžeme len skloniť hlavu pred tvojimi obdivuhodnými plánmi a tvojou prozreteľnosťou, Vládca neba a zeme!
       Veľká je naša pýcha pri posudzovaní nepochopiteľných ciest tvojich najspravodlivejších a priamych výrokov. Odpusť nám, Pane, zo vzhľadu na to, kým si. Dobre viem, že v tvojich stvoreniach si najviac ceníš lásku. Aké nezmyselné sú moje úsudky pred tvojou tvárou! Koľko si ma znášal, moja milovaná dobrota! Vravíš mi, že nesmiem ponížiť dôstojnosť môjho vlastného bytia pred žiadnou stvorenou vecou. Poučuješ ma, že šľachetnosť spravodlivej duše musí byť veľmi veľká, aby neupadla na duchu, keď ňou svet a stvorenia pohŕdajú; aby sa nesmútila, keď ju nemilujú a zle posudzujú. Má žiť v tichom pokoji ducha a čistote srdca, milujúc vo všetkom Božie zámery tak, akoby nič iné nejestvovalo.
       Ukazuješ mi márnosť všetkého, čo je podriadené tvojmu bytiu. Odkrývaš predo mnou nekonečnú múdrosť, s ktorou riadiš všetky udalosti, ktoré sa v mojich očiach zdajú iba náhodné. V tajomnom spojení mi ukazuješ lásku, s ktorou všetko riadiš pre moje najväčšie dobro. Rozumiem, že usmerňuješ všetky veci tak, aby som sa povzniesla čoraz vyššie ponad stvorené veci, a spájaš ma s tebou, mojím stredom.
       Ty sám chceš, aby sa to všetko dialo na tvoj účet. Znášaš všetky nedokonalosti, ktoré som spáchala, osvecuješ ma v mojej nevedomosti a trpezlivo na mňa čakáš ako môj milujúci otec. V láskavej starostlivosti, so zaľúbením priťahuješ moju dušu ku svojej podobe a krásnej Božej jednoduchosti. Láska moja, srdce moje, ako ťa mám zvelebovať za nesmierne milosrdenstvo, ktorým ma ustavične obdarúvaš? Nech ťa za mňa oslavujú všetky stvorenia po večné časy.“