Misijné Sestry Služobnice Ducha Svätého
Adresa:
K. Kuzmányho 17, 060 01 Kežmarok
tel.: 0918 131 561
www.ssps.sk
 
„Nech žije svätý, trojjediný Boh v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí.“
sv. Arnold Janssen, SVD
Poslanie
        Sme medzinárodnou misijnou kongregáciou. Misionárska služba je základ a cieľ našej Kongregácie. V našich rozmanitých prácach slúžime misionárskemu poslaniu Cirkvi. Všade, kamkoľvek nás Cirkev pošle, ohlasujeme lásku Otca, ktorý vtelením svojho Syna a zoslaním Ducha Svätého chce priviesť všetkých ľudí do spoločenstva lásky Trojjediného Boha.
 
Misionárska spiritualita
        Naša misia vyplýva z Trojičnej spirituality a je podstatou toho, kým sme. Šírime svetlo viery zasadzovaním sa za ochranu dôstojnosti človeka, pokoja a spravodlivosti vo svete a prácou s ľuďmi na okraji spoločnosti.
        Ako spoločenstvo sestier rozličných národov a rečí vydávame živé svedectvo jednoty a rozmanitosti Cirkvi. 3 400 sestier zo 42 národností pôsobí v 44 krajinách na všetkých kontinentoch sveta.

 
Jedine sám Boh môže naplniť naše srdce. Je príliš veľké a príliš široké pre stvorenia.
(Helena Stollenwerková)
Naše začiatky
        Misijné dielo začal Boh v srdci nášho zakladateľa, nemeckého kňaza Arnolda Janssena. Jeho veľkou túžbou bolo, aby trojjediný Boh žil v srdciach všetkých ľudí.
Arnold Janssen založil 3 kongregácie:
V roku 1875 založil mužskú rehoľu – Spoločnosť Božieho Slova (SVD)– ľudovo nazývanú - verbisti. Neskôr, 8. decembra 1889 založil našu spoločnosť, Misijnú Kongregáciu Služobníc Ducha Svätého (SSpS) spolu s bl. Helenou Stollenwerkovou (Matkou Máriou) a Hendrinou Stenmannsovou (Matkou Jozefou). Aby Božie požehnanie sprevádzalo a posilňovalo všetky práce a námahy misionárov a misionárok, založil v roku 1896 spoločnosť Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého večnej poklony (SSpSAp). Jeho dielo stále rastie, lebo je to dielo Ducha Svätého. Tento muž hlbokej viery a modlitby bol svätorečený v Ríme, 5. októbra 2003. Na Slovensko prišli prvé misijné sestry v roku 1931 do Spišského Štiavnika. Venovali sa paramentike, katechizácii v školách a pracovali i v nemocniciach. Neskôr bola naša činnosť pozastavená a znemožnený aj odchod do zámorských misií. Od roku 1989 sa nanovo a naplno začalo naše poslanie podľa túžby našich zakladateľov – katechizácia detí a mládeže, štúdiá, príprava sestier do misií, práca v médiách, evanjelizácia a výchova Rómov, práca v zdravotníctve, sociálna a charitatívna práca s ľuďmi na okraji spoločnosti, Misijné združenie Ducha Svätého.
 
Spoločenstvo
        Duch Boží nás povolaním do našej Kongregácie spojil so sebou a navzájom medzi sebou. Preto naším domovom je spoločenstvo sestier z rôznych národov a kultúr. Žijeme v malých i vo väčších komunitách. Náš život v komunite podporuje modlitba, evanjelium, dobré vzájomné vzťahy, dialóg a misionárska služba. Usilujeme sa o jednoduchý spôsob života a sme otvorené pre ľudí, ktorí chcú mať účasť na našom živote a poslaní. Naše medzinárodné rehoľno-misionárske spoločenstvo, ktoré má približne 3 400 sestier, pôsobí vo viac ako v 40-tich krajinách sveta v rôznych apoštolátoch.
Boh nás všetky zhromaždil, aby sme boli jedno srdce a jedna duša.
(Matka Jozefa)
Činnosť:
Naša činnosť je zameraná na tieto oblasti:
  • katechizácia detí a mládeže v školách a rodinách;
  • pastoračná práca so ženami;
  • evanjelizácia a výchova Rómov;
  • zakladanie a vedenie domorodých rehoľných spoločenstiev;
  • sociálna a charitatívna práca nielen s ľuďmi na okraji spoločnosti, napr. s bezdomovcami, väzňami, deťmi ulice, ale aj v nemocniciach, liečebniach pre malomocných, HIV a AIDS apoštolát;
  • starostlivosť o chorých a starých ľudí;
  • misijná animácia.
V niektorých rozvojových krajinách používame tiež novodobé masovokomunikačné prostriedky pre ohlasovanie evanjelia a verejnú katechizáciu.
 
Tu v Kežmarku sme momentálne 3 sestry. Snažíme sa o to, aby Boh žil v nás a medzi nami: v našom srdci, v srdci každého človeka, uprostred nášho všedného dňa i v našich stretnutiach. Pracujeme v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. Sr. Maximiliána pracuje ako zdravotná sestra a sr. Rút a sr. Alena sú zamestnané ako ošetrovateľky. Popri tom sa venujeme rómskym deťom v Stráňach pod Tatrami a v Rakúsoch. Sr. Alena a Sr. Rút popri zamestnaní a aktivitách tiež študujú. Sr. Alena sa zapája aj do tunajšieho detského zboru, ktorý spestruje liturgiu na piatkových sv. omšiach. Tiež sa zapájame do aktivít Misijného združenia Ducha Svätého tu v Kežmarku. Sme otvorené pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú podeliť sa so svojimi radosťami i bolesťami.
 
Náš život v komunite podporuje modlitba, evanjelium, dobré vzájomné vzťahy, dialóg a misionárska služba. Modlitba je dôležitá nielen pre jednotlivca, ale aj pre celé spoločenstvo. Ona nás zjednocuje navzájom medzi sebou, aj s ľuďmi na celom svete. Usilujeme sa o jednoduchý spôsob života a sme otvorené pre ľudí, ktorí chcú mať účasť na našom živote a poslaní.
 
Momentálne sa pripravuje na skladanie svojich prvých svätých sľubov v Nitre. Ak chcete sa o nás chcete dozvedieť viac, kliknite si na www.ssps.sk
Vaše Misijné sestry