Kongregácia Milosrdných Sestier sv. VINCENTA DE PAUL - SATMÁROK
Adresa:
Tatranská 56, 060 01 Kežmarok
tel.: 052/456 73 15
mrita@centrum.sk     oliweiss@centrum.sk
www.satmarky.sk
 
Apoštolsko-charitatívna činnosť

Svedectvo pre Krista
        V Kristovi a cez Krista oddávame sa Bohu, aby sme zdieľali osud ľudí, najmä chudobných a žili celkom pre nich. Preto stojíme ako milosrdné sestry uprostred sveta. Apoštolská a charitatívna činnosť patria k samej podstate nášho rehoľného života ako posvätná služba a osobitné dielo lásky, ktoré nám zverila Cirkev a ktoré máme konať v jej mene (por PC 8). Ako Krista poslal Otec hľadať a zachrániť, čo bolo stratené (por. Lk 19,10), tak aj Kristova Cirkev chce byť matkou všetkých, najmä chudobných a tých, čo potrebujú pomoc. Vo volaní doby počúva Boží hlas a snaží sa mu vyhovieť stále novými cestami. „Hľadať, stále hľadať, to je spôsob, ako poskytnúť príbytok Kristovi v tomto svete" (Vincent z Pauly).

Nebeskí ochrancovia Kongregácie
        Zvláštnu úctu preukazujeme hlavným nebeským patrónom našej Kongregácie: Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie, svätému Jozefovi a svätému Vincentovi z Pauly.

Vznik
        Dôvodom, ktorý viedol biskupa Jána Háma k tomu, aby priviedol sestry do Satmáru, bola jeho túžba, aby v diecéze vyrastala čistá a mravne neskazená mládež, v ktorej on videl budúcnosť Cirkvi a sveta. Preniknutý touto myšlienkou chcel čo najskôr začať s kvalitnou kresťanskou výchovou mládeže – predovšetkým dievčat. Malé spoločenstvo sestier prišlo z Gumpendorfu do Satmáru 29. augusta 1842. Štrnásť rokov dozrievajúci plán sa uskutočnil. Namáhavá práca biskupa Háma sa zavŕšila. Ešte toho istého roku – 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie – šesť sestier slávnostne obnovovalo sľuby, jedna sestra skladala prvé sľuby a tri kandidátky prijali rehoľné rúcho. Tento deň sa stal hlavným sviatkom spoločnosti Za hlavnú patrónku Spoločnosti zvolil zakladateľ Nepoškvrnenú Pannu Máriu a za druhého patróna sv. Vincenta de Paul. Zaviedol úctu k Božskému Srdcu, sv. Jozefovi a anjelom strážnym. Sestry boli pre Satmár veľkým prínosom. Ich hlavným ťažiskom bolo vyučovanie a výchova na dievčenskej škole, ktorá mala 165 žiačok. V šk. roku 1842/43 otvorili ustav aj pre dievčatá zo šľachtických rodín, ktorý navštevovalo 45 chovankýň. Na žiadosť rodičov prijímali aj dievčatá z nekatolíckych rodín. Začala sa činnosť ústavu pre dcéry vojakov, kam bolo prijatých 25 dievčat vo veku 10 až 12 rokov. Čoskoro sestry otvorili aj sirotinec. Okrem toho sa venovali aj charitatívnej činnosti v nemocniciach. Hoci biskup Hám pôvodne plánoval založiť spoločnosť len pre potreby svojej diecézy, ešte za jeho života sa dostávajú sestry za hranice diecézy, neskôr aj za hranice Rakúsko-Uhorska. Už v roku 1854 sa sestry dostali na Ukrajinu. Najväčším centrom bol Užhorod. Na územie Slovenska prišli sestry v roku 1857. Ďalšou krajinou, kde sa rehoľa rozšírila bolo územie dnešného Maďarska. Sestry tu začali účinkovať v roku 1859. Svoju činnosť vyvíjali hlavne v Ostrihome. Ďalšími miestami rozšírenia bolo USA mesto Braddock. Táto časť kongregácie sa odtrhla 26. 4. 1951 a získala samostatnosť. Ďalšou krajinou rozšírenia bola Čína, kam odišli v roku 1933 štyri sestry. 18. novembra 1933 začali sestry pôsobiť na misii v Pekingu a prevzali starosť o sirotinec sv. Alžbety.

Spiritualita
        Hoci Kongregácia nebola priamo založená svätým Vincentom, postupne sa prebrali vincentínske pravidlá a vincentínska spiritualita. Základné rysy vincentínskej spirituality sa vzťahujú na modlitbu, na nábožný život a na zmýšľanie

Milosrdné sestry v školstve
        V súčasnej dobe pôsobia sestry v školstve ako katechétky a učiteľky. Od roku 2001 vyučujú sestry na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok. Okrem toho vyučujú sestry vo viacerých mestách na cirkevných a štátnych školách. Zameriavajú sa okrem odovzdávania vedomostí i na výchovu a uplatňovanie kresťanských zásad v praktickom živote. Komunity sestier, ktoré slúžia v školstve:

 • Komunita v Kežmarku
 • Komunita v Košiciach - Šaci
 • Komunita v Námestove
 • Komunita v Partizánskom
 • Komunita v Pavlovciach nad Uhom
 • Komunita v Ružomberku
 • Komunita v Starej Ľubovni
 • Komunita v Turčianskych Tepliciach
 • Komunita v Žarnovici
 • Komunita v Perečíne na Ukrajine

Sestry v zdravotníctve
        Hoci pôvodná činnosť sestier mala byť zameraná hlavne na školy, už v počiatkoch existencie Kongregácie sestry pracujú v zdravotníctve ako ošetrovateľky, zdravotné sestry a lekárky. V súčasnom období sestry na Slovensku pracujú v týchto zdravotníckych a sociálnych zariadeniach:

 • v zdravotníckom zariadení Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
 • v Charitnom domove vo Vrícku (starostlivosť o staršie spolusestry)
 • v Kňazskom domove v Turčianskych Tepliciach (starostlivosť o starých kňazov)
 • vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne
 • v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku
Mnohé sestry, hoci nepracujú na poli zdravotníctva, zmierňujú chorým a starým ľuďom bolesť tým, že ich navštevujú a prinášajú im aj posilu na zvládnutie svojej choroby - Eucharistiu. Starostlivosť o chorých sa tiež prejavuje v združení, ktoré je pričlenené ku Kongregácii - v Rodine Nepoškvrnenej. Kongregácia sa aj takto zameriava na zvláštny apoštolát chorých, trpiacich a tých, ktorí im chcú pomáhať, či už službou alebo modlitbou.

Misijná činnosť milosrdných sestier
        Celá Cirkev je svojou prirodzenosťou misionárska a dielo evanjelizácie treba považovať za základnú povinnosť Božieho ľudu.
 
UKRAJINA
Po páde totality v r. 1990 sa sestry slovenskej provincie vrátili pôsobiť na Ukrajinu do zakarpatskej oblasti - do Perečína a Užhorodu. Tu slúžia chorým, chudobným, deťom a to bez ohľadu na národnosť, rasu, svetonázor a náboženstvo. Tak ako už povedal sv. Pavol, sestry sa snažia byť v tomto prostredí všetkým všetko... a tak sú učiteľkami deťom, ktorým treba pomôcť v učení; hudobníčkami pri nácviku liturgie; vďačné poslucháčky ťažkých životných osudov sociálnymi neistotami skúšaných Ukrajincov; vychovávateľky; krajčírky; zdravotníčky.
 
TALIANSKO - Rím
Na žiadosť Konferencie biskupov Slovenska prebrali sestry v roku 1998 starostlivosť o chod Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde žijú kňazi zo Slovenska, ktorí študujú na niektorej rímskej univerzite. Sestry srdečne privítajú aj pútnikov zo Slovenska, ktorí prídu do Večného mesta a navštívia toto kolégium. Druhá komunita sestier pôsobiacich v Ríme sa stará o chod domácnosti u otca kardinála Tomka.
 

Modlitba a obeta
        Misijným poslaním sestier je aj každodenná modlitba a prinášanie obiet.

Rodina Nepoškvrnenej - kontakt
Adresa:
Rodina Nepoškvrnenej
038 31 Vrícko 190
rn@slovanet.sk
tel.: 043 - 4933 741, 043 - 4901 693
fax: 043 - 4901 692
www.rodinaneposkvrnenej.sk
Provincialát - kontakt
Adresa:
038 31 Vrícko č. 195
tel.: 043/4901703
fax: 0434933747
e-mail: satmarky@satmarky.sk
www.satmarky.sk
Spoločenstvo v Kežmarku:
Tu v Kežmarku sme sestry Sr. M. Irena, Sr. M. Rita a Sr. M. Oľga. Všetky sa venujeme katechéze detí a mládeže v tejto farnosti a ďalším činnostiam, ktoré s katechézou súvisia. Sr. Irena – vyučuje Náboženskú výchovu v Strednom odbornom učilišti, Združenej strednej škole umeleckej a v ZŠ Nižná Brána. Sr. Rita – vyučuje Náboženskú výchovu v CZŠ sv. Kríža a je aj triednou učiteľkou 6. A triedy. Sr. Oľga – vyučuje Náboženskú výchovu v ZŠ Dr. D. Fischera a v ZŠ Nižná Brána.