MINIŠTRANTI

Miništrantov stretávame v chráme pri svätých omšiach. Ale aktivity vyvíjajú aj mimo nich. Mávajú spoločné stretnutia na fare, kde sa rozprávame o význame miništrantskej služby, preberajú sa aj praktické veci ohľadom služby miništranta pri Pánovom oltári. Cieľom je, aby ich služba bola dôstojná, radostná a aby obohacovala všetkých veriacich, ktorí sa zúčastňujú na liturgických sláveniach. Okrem stretnutí organizujeme športové dopoludnie. Miništranti sa stretnú a zahrajú si futbal, v zime v telocvični a v lete podľa toho, ako nám to umožní počasie.
Miništrantská služba je náročná na zodpovednosť, presnosť, dochádzku. Služieb a práce je dosť, ale miništrantov niekedy pomenej. Preto radi medzi sebou privítame, každého, kto by sa chcel do tejto náročnej, ale krásnej služby zapojiť.

Význam miništrantskej služby
Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.
 
Vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrant má neustále žiť v stave posväcujúcej milosti, aby jeho duša bola čistá, a to najmä vtedy, keď slúži pri Pánovom oltári. Takto chápaná služba je zasvätenie sa Pánovi.

Miništranti sú pre život a prácu Katolíckej cirkvi nenahraditeľní. Ich celkový význam spočíva:

  • V priamej oslave Trojjediného Boha prostredníctvom všetkých liturgických úkonov a obradov, na ktorých sa zúčastňujú a pri ktorých sú obdarúvaní zvláštnymi dobrodeniami.
  • V službe Božej velebnosti pri slávení Eucharistie, ktorá mu dodáva slávnostný ráz, robí liturgiu krajšou, vznešenejšou a príťažlivejšou.
  • V praktizovaní zákona lásky k Bohu a k blížnemu. Táto žitá láska sa prejavuje v službe Pána a v ochote túto službu vykonávať.
  • V príprave na plnší život v Kristovi. Pán Ježiš veľmi často povoláva so svojej vinice týchto malých a mladých služobníkov oltára, volá ich plnšie žiť v kňazskom a rehoľnom povolaní a Ježišovi Kristovi na ich spásu a na záchranu iných nesmrteľných duší.
  • V hlbšom prežívaní života viery. Táto ich viera je vzorom pre iných mladých ľudí. Miništranti veľmi často plnia misijnú úlohu Cirkvi medzi svojimi vrstovníkmi. Sú to najmladší a najoddanejší katolícky misionári.
Aký ma byť miništrant?
  • Miništrant musí byť úplne a bezvýhradne oddaný svojej vznešenej a svätej službe pri oltári Pána. Jeho oddanosť spočíva v oddanosti vo viere a v láske.
  • Miništrant sa musí vyznačovať čistotou. Čistotou miništranta rozumieme predovšetkým čistotu srdca vyvierajúcu z pevnej viery v Ježiša Krista a z vrúcnej lásky k nemu. Miništrant musí byť čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.
  • Miništrant musí byť zbožný. Zbožnosť miništranta pramení z jeho viery v Boha a z jeho lásky k nemu a treba je chápať ako určitý stupeň dokonalosti a svätosti. Miništrant má byť zbožný, aby mohol byť Pánov svätý.
  • Miništrant, ktorý sa dobrovoľne rozhodne prisluhovať pri liturgických obradoch, by mal byť vzorom predovšetkým pevnou vierou v Ježiša Krista. Miništrant má byť vzorom v kostole, najmä pri slávení svätej omše, ale aj pri správaní sa v škole, doma na ulici...
  • Miništrant má byť usilovný. Usilovnosť miništranta spočíva v oddanej službe pri Pánovom oltári. Miništrant si má svoje povinnosti plniť presne, má sa dobre učiť a kultúrne sa vyjadrovať a správať.

(Použitá literatúra: František Miklúš - Miništranti. )
(Spracoval Jozef Holubčík, kaplán)