Zvonica

        Vedľa Baziliky sv. Kríža je samostatne stojaca veža – zvonica, ktorá je považovaná za najkrajšiu renesančnú zvonicu na Slovensku. Podľa kežmarského historika Christiána Genersicha ju začali stavať r. 1525. Jej autorom bol kežmarský staviteľ Ulrich Materer a podieľal sa na nej murár Hans Steinmetz. Dokončili ju až v r. 1591, o čom svedčia sgrafitá signované iniciálkami H. B. Hranolovitá bloková stavba s takmer štvorcovým pôdorysom má výšku 18 metrov. Spodná časť je trochu užšia s dvoma štrbinovými strieľňami. Jej zvýšený suterén je zaklenutý valenou klenbou. Horná časť, o niečo širšia, spočíva na konzolovitom vlyse. Má zvukové arkády, ktoré sú na juhu a severe trojité a na východe dvojité. Ukončuje ju štítková atika. Na rohoch zvonice je kvádrové sgrafito. Bohatšie sgrafito je okolo arkád delených stĺpmi so zošikmenými hlavicami. Pod arkádami je parapetná sgrafitová rímsa, nad arkádou supraport s motívmi proti sebe ležiacich štylizovaných delfínov. Pod atikou je sgrafitový vlys so štylizovanými rastlinnými motívmi. Atika je zdobená mestským rakúskym a uhorským erbom. V prednej časti zvonice je nápis: Ignea ContIgerat LIbrae soL LVCIDVs astra, hoC aVtor qVanDo ContIVaVit opVs (jasné slnko zakrylo ohnivé hviezdy Váh, keď autor pracoval na tomto diele). Na severnej strane je nápis ANNO MDXCI. XVIII.SEPTEM (18. septembra 1591). Sgrafitová výzdoba mala podľa tradície zlatý podklad, preto ju nazývali „zlatou vežou“. (Obdobne bola pozlátená aj sgrafitová výzdoba kežmarského hradu a je škoda, že sa z nej zachovali len nepatrné zvyšky.) Zvonica bola opakovane reštaurovaná v r. 1921, 1954, 1963 - 64 a naposledy v r. 1999.

ZVONY:
        Vo vnútri zvonice na drevenej zvonovej konštrukcii sú zavesené tri zvony. Najväčší s priemerom 175 cm pochádza z r.1525. Ladenie je C1, nie však čisté, nakoľko na jednej strane je asi 21 cm dlhá trhlina. Na zvone sa nachádzajú tri emblémy: väčší - erb mesta, malé – Panna Mária s Ježiškom a jedna postava ťažko identifikovateľná. Text v hornej časti je * RD * MGR * FUSA * SUM * ?V?I * APOS?UIT ?? URUS * ANNO * A * CHRISTO * NATO * MDXXV * IN * USUM * CIVITATIS *.
        Do roku 1982 sa vo veži nachádzal zvon pochádzajúci z. r. 1802, bol však tak poškodený, že na jeho miesto nastúpil v r. 1983 nový zvon pochádzajúci z dielne pani Laetitie Dytrychovej z Brodku u Přerova. Z jej dielne pochádza aj tretí zvon z r. 1982, ktorý bol osadený na dovtedy prázdne miesto. Väčší zvon o hmotnosti 1160 kg je naladený na E. Nachádza sa na ňom nápis *A SLOVO SA TELOM STALO A PREBÝVALO MEDZI NAMI * ULIATY V JUBILEJNOM ROKU 1983 * MÁRIA * 1950 ROKOV OD VYKÚPENIA *, ozdobený je reliéfom znaku kríža a srdca, holubičky – znak Sv. Ducha, kartušou autorky zvona Laetitie Dytrychovej a vetvičkou tuje.
        Menší zvon o hmotnosti 850 kg má ladenie G1. Má text: * HĽA JA POŠLEM SVOJHO ANJELA A PRIPRAVÍ PREDO MNOU CESTU * SV. MICHAL ARCHANJEL POMÁHAJ ĽUDU BOŽIEMU * KEŽMAROK ROKU PÁNA 1982 * SV. JOZEF, OCHRANCA CIRKVI, ORODUJ ZA NÁS * doplnený reliéfmi sv. Michala, sv. Jozefa, kartušou autorky a vetvičkou tuje.
        Zvony boli slávnostne vysvätené vdp. vikárom Štefanom Garajom 11. septembra 1983. Zvony patria Rímskokatolíckej cirkvi, budova zvonice je vlastníctvom mesta Kežmarok.