Farský ČASOPIS
aktuálne číslo ... »
 

„Komunikačné prostriedky, ak sú vedené a spravované múdrymi a morálne zodpovednými ľuďmi, sú vynikajúcim prostriedkom na šírenie evanjelia. Tu chcem osobitne vyzdvihnúť aktívnych tvorcov farských časopisov, kde nechýbajú informácie zo života farnosti, cirkevnej školy, zo života detí a mládeže, ale i starších veriacich. Vo farských časopisoch sa zároveň každému farárovi, ako vlastnému pastierovi Božieho ľudu, vytvára priestor na pravú pedagogiku Božieho slova (hlavne nedeľnej svätej omše), modlitby, obnovenú, presvedčivú a účinnú katechézu o sviatostiach, o význame nedeľnej, ale aj dennej svätej omše, o význame spoločnej a individuálnej adorácie pred Oltárnou sviatosťou, o význame častého a individuálneho pristupovania k sviatosti zmierenia, o význame duchovného vedenia, mariánskej úcty, nasledovania svätých.“ Mons. František Tondra (3. 2. 2008, zo Slova biskupa v rámci Druhej synody Spišskej diecézy)

CESTA, informačník kežmarských katolíkov
Po roku 1989 nastal čas náboženskej slobody. Práve z Kežmarku sa niekoľko rokov do Spišskej, neskôr i Košickej a Rožňavskej diecézy šíril časopis Domov, jedna z lastovičiek v katolíckej spisbe po roku 1989. Zostavovateľom Domova bol kňaz Mons. Ján Maga (farárom v Kežmarku bol 1989 – 1991) za aktívnej pomoci profesora Ladislava Hanusa. Popri tvorbe Domova sa formácie Magovho a Hanusovho formátu dostalo aj ďalším mladým. A hlavne títo tvoriví a jedineční kňazi „nainfikovali“ aj ďalších túžbou tvoriť, písať.

S myšlienkou začať vydávať farský časopis prišiel kežmarský farár ICLic. Jakub Grich. A tak 1. januára 1995 vyšlo prvé číslo farského časopisu s názvom CESTA. „Naša Cesta chce osvetľovať míľniky sprevádzajúce veriacich Kežmarku na ceste k Bohu. Hovoriť o tom, čo sa udialo. Podávať podnety k zamysleniu. Prinášať rozhovory s tými, čo majú s Kežmarkom niečo spoločné. Predstaviť i kežmarských autorov poézie či prózy,“ toľko slová z prvého úvodníka. V roku 1995 začala cesta tvorivého hľadania, ako by takéto médium vlastne malo vyzerať (nemali sme t.č. žiadny vzor), o čom by malo písať a na čo sa zamerať. V roku 2008, kedy sme začali vydávať 14. ročník, zámer vyslovený v prvom úvodníku je stále aktuálny.

Farský časopis od svojho začiatku dáva možnosť: informovať farské spoločenstvo (čo sa stalo, čo sa plánuje, kto nás navštívil, o programe bohoslužieb počas sviatkov atď.), pre kňaza dáva možnosť formovať i touto cestou (hovoriť o rôznych témach, aj o ktorých sa nehovorí z ambony), ponúka duchovný náhľad na veci a udalosti v živote spoločenstva príp. spoločnosti, formuje deti a mládež (odhaľuje výtvarné, literárne či spisovateľské talenty), prináša rozhovory (odhaľujú životnú filozofiu kňazov alebo iných osobností), ponúka duchovnú formáciu, hovorí o problémoch doby, dáva podnety pre formáciu farského spoločenstva (možno poukázať na pozitíva) atď.

„Ak sme sa stali rukami, čo perom a slovom napĺňajú svoju úlohu v rámci Tela, kde Hlavou je Kristus, stali sme sa i ústami, ktoré hovoria o Bohu, o Božom účinkovaní. Ústami, ktoré pochvália tam, kde pochvala nebola vyslovená, ale je potrebná! Ústami, ktoré poukážu na to, čo by sa ešte mohlo - tu či tam. Čo ukážu prstom na všetko, čo mohlo byť lepšie - citlivo, s láskou. Stali sme sa i ušami čakajúcimi na pripomienky, nápady. Očami, ktoré s ľúbosťou spoznávajú krásnych ľudí nášho spoločenstva a je ich tu dosť!“ (z úvodníka 1. čísla v roku 2000)

Spočiatku okrem príspevkov kňaza a redaktorov sme v Ceste prinášali aj články prebraté od iných autorov, od VI. ročníka je už väčšina čísel takmer výlučne zaplnená článkami domácich autorov. Ako najaktívnejší sa od vzniku časopisu dodnes javia deti a mládež, svojimi kresbami, básňami, úvahami, tajničkami. Na konci každého ročníka odovzdávame knižné odmeny tým malým a mladým prispievateľom, ktorým sme v priebehu roka niečo uverejnili. Je to jeden z najkrajších okamihov v našej práci.
Pri prvých číslach v prvom ročníku nám s grafickou stránkou pomáhala Tlačiareň Kežmarok, potom sme si celú grafickú podobu začali robiť sami. CESTA dala aj konkrétne podnety pre život farnosti: do pôstnych krížových ciest sa aktívne zapájali laici (podľa stavu, veku a pod.), začala služba lektorov a žalmistov. Pretrvávanie týchto aktivít však záleží na kňazovi. V súťaži FAČA (o najlepší farský časopis na Slovensku) získala CESTA dvakrát tretie miesto a v roku 2007 aj prvé miesto. V roku 2008 sa nám toto celoslovenské prvenstvo podarilo s Božou pomocou obhájiť. Na týchto úspechoch majú podiel naši autori, včítane tých najmenších, veľká vďaka patrí najmä Tlačiarni Kežmarok a tiež sponzorom, ktorí nám finančne prispeli na farebnú obálku. Fenomén, akým je farský časopis, sa nerodí ľahko. Ak sa aj jeho činnosť s Božou pomocou dobre rozbehne a rozrastie sa tím spolupracovníkov, naďalej je toto dielo veľmi krehké a stačí málo, aby sa skončilo. S Božou pomocou Cesta vychádza pre dobro farského spoločenstva, na vzájomné povzbudenie a informovanie a na to, aby sa aj cez ňu oslávil Boh.

„Všetkým, ktorí sa budú akýmkoľvek spôsobom podieľať na príprave farského časopisu CESTA, želám veľa dobrej inšpirácie a vyprosujem hojnosť Božieho požehnania. S pozdravom v Pánu oddaný Mons. Prof. ThDr.František Tondra, spišský diecézny biskup.“ Prianie otca biskupa vyslovené v súvislosti s udelením Imprimatur pre CESTU, ostáva pre všetkých tvorcov Cesty trvalým povzbudením.