ZDRUŽENIE DOMOV KEŽMAROK


« Najnovšie AKTIVITY »

ZDRUŽENIE DOMOV KĚZMAROK
        V roku 2002 z iniciatívy Hospodárskej rady farnosti Kežmarok vzniklo Združenie Domov Kežmarok. Je to občianske nepolitické, dobrovoľné a verejnoprospešné združenie občanov, ktoré si za cieľ stanovilo nadviazať na rôzne aktivity a historickú tradíciu započatú generáciou našich otcov na pôde Katolíckeho kruhu. Keď vznikla možnosť uchádzať sa o 2% z dane, využili sme túto príležitosť a oslovili našich veriacich.
 
V roku 2005 sme takto získali 80 tisíc Sk. Získané peniaze sme použili, po porade s dekanom Jakubom Grichom, na sponzorovanie rôznych letných táborov (prispeli sme na mládežnícke a detské oázy, na eR-ko tábor a pod.). Týmto spôsobom sa podporili iniciatívy vo farnosti, ale nezachovalo sa nič pre nasledujúce generácie, preto sme ďalšiu časť peňazí použili na trvalejšie veci, ktoré možno využívať vo voľnom čase.
 
V roku 2006, kedy sa vo farnosti o 2% z dane uchádzali už dve združenia, sme takto získali 20 tisíc Sk, v roku 2007 zas 10 tisíc Sk. Zakúpili sme biliardový stôl s príslušenstvom a stolový futbal. Tiež knihy pre deti v rámci súťaže farského časopisu Cesta. Združenie Domov Kežmarok rozbehlo aktivity za účelom prípravy projektov, ktorými by sme mohli získať financie na obnovenie činnosti Katolíckeho kruhu. Prvou podmienkou, aby projekt mohol byť podaný, je stavebné povolenie. V rámci jeho nadobudnutia bola pamiatkármi stanovená podmienka získať historicko – architektonický prieskum budovy. Za týmto účelom sme zaslali ďalší projekt na Ministerstvo kultúry. Projekt nám schválili a získali sme financie, ktorými sme uhradili časť nákladov spojených s historicko – architektonickým prieskumom. V spolupráci s architektom sme vypracovali projekt obnovy Katolíckeho kruhu, ktorý značne rešpektuje pôvodné usporiadanie a zámer. Obsahuje dve projekcie – jednak obnovu priestorov, ktoré boli používané aj CVČ a tiež návrh možného využitia priestorov pod strechou. Príspevky získané z 2% z dane v rokoch 2008 až 2010 boli použité na aktivity vo farnosti – detské a mládežnícke výlety a tábory, súťaž detských a mládežníckych autorov v spolupráci s časopisom Cesta a ďalšie podujatia.
 
Od roku 2010 došlo k rozšíreniu členskej základne Združenia v radoch dospelých aj v radoch detí a mládeže. Združenie začalo pracovať s novou intenzitou a nápadmi. Taktiež sme sa začali uchádzať o finančný príspevok z mesta. Použité financie boli použité na rôznorodé aktivity. Členovia sa rozdelili na sekciu detí a mladých (pracuje pod vedením Ľudky Fečkovej) a sekciu dospelých (pod vedením Jany Víznerovej). Organizujeme podujatia jednak pre členov Združenia Domov Kežmarok, ďalej aj pre nečlenov, pribudli tiež podujatia, pri ktorých sa snažíme vytvoriť možnosti kultúrneho i spoločenského trávenia voľného času a pritom nezabúdať ani na opustených ľudí v našom meste a farnosti. A v neposlednom rade tiež na prostredie, v ktorom žijeme. Všetkým, ktorí nás podporujú alebo akýmkoľvek spôsobom prispievajú k týmto aktivitým zo srdca ďakujeme.