Združenie Baziliky sv. Kríža

         Dňa 11.11.2004 bolo založené Združenie Baziliky sv. Kríža s cieľom finančne podporovať záchranu a reštauráciu umeleckohistorických pamiatok Baziliky sv. Kríža v Kežmarku, podporovať zveľaďovanie a propagáciu umeleckohistorických hodnôt Baziliky sv. Kríža v Kežmarku.
         V rokoch 2006 -2007 sa vďaka finančnej dotácii z NEFO Prešovského samosprávneho kraja a za finančnej podpory Združenia Baziliky sv. Kríža podarilo realizovať rozsiahly reštaurátorský prieskum hlavného oltára baziliky. Realizoval sa reštaurátorský prieskum a záchranné práce na hlavnom portáli baziliky, kde hrozila deštrukcia gotických kamenných plastík. Rovnako z prostriedkov NEFO PSK bol v roku 2007 zreštaurovaný neogotický oltár sv. Anny. V budúcnosti je hlavným cieľom získanie sponzora resp. podpory nadácie pri finančne náročnom reštaurovaní hlavného oltára sv. Kríža a tzv. senátorskej lavice z roku 1518 s ranobarokovými maľbami hudobníčok na jej parapete. Pri reštaurovaní hlavného portálu sa uchádzame aj o podporu zo štátneho grantu.

Správna rada OZ ZBSK: MUDr. Jaroslav Grochola, MUDr. Jozef Dragašek ,PhD. vdp. ICLic. Jakub Grich.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: Združenie Baziliky sv. Kríža
Sídlo: Kostolné námestie č.22, Kežmarok
Právna forma: občianské združenie
IČO : 37946021

Na obnovu a reštauráciu pamiatok Baziliky sv. Kríža možno prispieť aj formou finančného daru na účet číslo 4002135038/7500.